Pravidla Soutěže o iPad

Pomocí aplikace Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR bude v průběhu roku 2014 realizována odpovědní soutěž s názvem „Soutěž o iPad“ (dále jen jako „soutěž“).

O co soutěžíme:

+1x tablet nové generace Apple iPad

Systém soutěže:

Do soutěže budou zahrnuti všichni soutěžící, kteří odpovědí na otázky uvedené v aplikaci Katalogu dodavatelů pro energetiku ČR a jehož odeslané odpovědi budou organizátorovi prostřednictvím aplikace doručeny za celou dobu konání soutěže. Výhru získá jeden vylosovaný účastník soutěže.

Doba konání:

Soutěž začíná 10. dubna 2014. Vylosování výherce proběhne dne 3. 10. 2014 a tento bude osobně kontaktován pořadatelem soutěže.

Pořadatel a organizátor:

Pořadatelem soutěže je společnost DIREKTA GROUP s.r.o. se sídlem Praha 8, Zenklova 37, PSČ: 180 00, IČ: 25685295, zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 61041, který je také poskytovatelem soutěžních výher. Organizační zajištění soutěže, v rozsahu její prezentace prostřednictvím mobilní aplikace až do fáze výběru výherců a dále pořízení výhry a předání výhry provádí rovněž společnost DIREKTA GROUP s.r.o.

Podmínky účasti v soutěži a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou STARŠÍ 18 LET. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb.,občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor nebo pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Účastník soutěže může odeslat nejvýše jednu odpověď. Vyšší počet odpovědí nebude zařazen do soutěže.

Uveřejnění pravidel soutěže:

Pravidla soutěže vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.direkta.cz/katalogy. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Odesláním odpovědi do soutěže souhlasí soutěžící s tím, aby společnost DIREKTA GROUP s.r.o. se sídlem Zenklova 2/37, 180 00 Praha-Libeň, IČ: 25685295, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, shromažďovala, zpracovávala a uchovávala osobní údaje týkající se účastníka soutěže v rozsahu výše uvedeném. Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem soutěže Pořadateli/Organizátorovi je Pořadatel/Organizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas. Soutěžící si je vědom svých práv v případě porušení povinností při ochraně a nakládání s osobními údaji společností DIREKTA GROUP s.r.o., zejména práva požádat společnost o vysvětlení, o odstranění vzniklého závadného stavu, o odstranění soutěžícím poskytnutých osobních údajů z databáze společnosti a práva uvedený souhlas kdykoli písemně nebo e-mailem zcela nebo zčásti odvolat.