OP ŽP 2014-2020

OP ŽP 2014-2020

Připravované výzvy OP ŽP pro rok 2015

V tuto chvíli je k dispozici plné znění sedmé verze Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro programové období 2014-2020. Tato verze je připravena ke schválení EK. Současně s uveřejněním tohoto dokumentu byl schválen i předběžný harmonogram výzev pro OPŽP na rok 2015.

Hlavním cílem OP ŽP 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Na základě analýz dosavadního vývoje a trendů byly stanoveny následující priority resp. Prioritní osy:
Priorita 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Priorita 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Priorita 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Priorita 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Priorita 5: Energetické úspory

Jednotlivé Prioritní osy jsou rozčleněny dle specifických cílů a podporovaných aktivit. Dle předběžného harmonogramu lze konstatovat, že první vlna výzev bude vyhlášena již v březnu 2015. Mezi prvními budou vyhlášeny výzvy na Realizaci protipovodňových opatření v obcích, Výstavbu kanalizace či Čističky odpadních vod v obcích. Na duben je plánováno vyhlášení výzvy na snižování prašnosti v obcích resp. dotace na nákup čistících vozů pro obce. U dotačních Žádostí, u kterých je nutná dlouhodobá příprava spojená s vyřízením všech požadovaných odborných stanovisek a příloh, je třeba zahájit přípravy ještě před vypsáním konkrétní výzvy Podrobnosti v souvislosti s podáním Žádosti bude upřesňovat vždy aktuální výzva.

Komentáře (6)

Dobrý den
Kolik je vyčleněno peněz na Protipovodňové opatření v obcích – bezdrátový rozhlas?

    Dobrý den, v případě bezdrátového rozhlasu se jedná o výzvu pro specifický cíl 1.4.:
    „Podpořit preventivní protipovodňovou ochranu, podporovaná aktivita – budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány…“, kde je alokována částka 200 mil Kč.

Jak dlouho trvá příjem žádostí od vyhlášení výzvy?

    …je to různé, každá výzva to musí přesně stanovit, ale většinou to bývá od jednoho do dvou měsíců.

Změní se v praxi něco podávání žádostí o dotace pro obce?

    Tak jako doposud bude zřejmě nutná kombinace elektronické a papírové verze Žádosti.
    Zásadní změna by měla být v elektronické verzi Žádosti. Připravovaný nový systém by měl být pro všechny operační programy stejný, resp. univerzální. V tuto chvíli zatím není vše dořešeno ideálně, tedy počkejme na výsledek.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)