OPŽP – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

OPŽP – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Hlavním cílem nového operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 (OPŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Na základě analýz dosavadního vývoje a současného stavu byly stanoveny priority v rámci PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní.
Specifické cíle jsou:
– Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.
– Snížit vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.
– Zajistit povodňovou ochranu a Podpora preventivních protipovodňových opatření.

Předpokládaný termín vypsání prvních Výzev OPŽP je v první polovině roku 2015. Pokud žadatel/obec uvažuje o podání Žádostí o dotace v OPŽP, musí již nyní začít s přípravou Povinných příloh Žádosti. Výše dotace pro obce je stanovena na 85 % ze způsobilých nákladů.

Podporované aktivity jsou mimo jiné: Výstavba a rekonstrukce kanalizace, Výstavba a modernizace úpraven vody, přivaděčů a rozvodných sítí, Výstavba a modernizace intenzifikace čistíren odpadních vod, Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích, Obnova, výstavba, rekonstrukce a modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně, Stabilizace a sanace svahových nestabilit, Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření a Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální a celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

Komentáře (6)

Dobrý den,
V sousední obci čerpali v loňském roce dotaci na výstavbu obecního bezdrátového rozhlasu, je možné i v novém období o tento typ dotace žádat ?

Děkuji M.K.

  Ano, dotace na výstavba místního informačního systému v obci (obecního rozhlasu) byla a i nadále bude součástí protipovodňových opatření resp. v rámci podporované aktivity OPŽP – Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální a celostátní úrovni, digitální povodňové plány…

V článku uvádíte, že se musí již nyní začít s přípravou Povinných příloh Žádosti. Zajímalo by mě, které Povinné přílohy máte na mysli?

  Seznam resp. specifikace Povinných příloh je u jednotlivých podporovaných aktivit různá, ale většinou jsou jejich součástí i Stanoviska dotčených orgánů státní správy a dalších organizací jako např. HZS, POVODÍ, ČHMU, KÚ, CHKO atd., které se k Projektové dokumentaci vyjadřují ještě před podáním Žádosti.

  V praxi to znamená, že při negativním Stanovisku musí být dostatek času na zapracování připomínek či zásadních změn v Projektové dokumentaci před podáním Žádosti.

Kolik je celkem připraveno prioritních os v rámci OPŽP?

  Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020 (OPŽP) je rozdělen do pěti prioritních os následujícím způsobem:

  Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
  Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  Prioritní osa 5: Energetické úspory

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)