Poslední výzva z končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013

Poslední výzva z končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Výzva je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015. Jedná se o poslední výzvu z končícího Operačního programu životní prostředí 2007-2013.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015.

V rámci uveřejněné výzvy bude možné podporovat individuální projekty na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla využívajících OZE, realizaci úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, projekty na zkvalitnění nakládaní s odpady a dále projekty na zlepšování stavu přírody a krajiny vč. opatření na stabilizaci a sanaci sesuvů a skalních masivů.

Komentáře (6)

Je možné ještě stihnout žádat o dotaci na zateplení veřejné budovy v obci ?

    …pokud máte platné stavební povolení a současně Energetický audit prokázal dostatečné hodnoty úspory energie, je možné se ještě pokusit připravit dotační žádost pro Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, Podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie. V rámci této podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). Výše dotace je stanovena na 90 % uznatelných nákladů. Termín ukončení příjmu žádostí je do 19. března 2015.

Kolik peněz v OPŽP je celkem k dispozici a jak jsou rozděleny?

    …celkově je alokováno 1,75 mld. korun. Největší objem finančních prostředků z 64. výzvy ve výši 800 mil. Kč je přidělen opatření na zkvalitnění nakládání s odpady. Konkrétně je možné požádat o podporu na dovybavení obecních systému třídění odpadů, a to s ohledem na novou právní povinnost povinného třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů a kovů. Dovybavení se týká i nákupu sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad a kovy, dovybavení sběrných dvorů (např. velkoobjemový kontejner či drtička biologicky rozložitelného komunálního odpadu). Na opatření v rámci energetických úspor (prioritní osa 3) je vyčleněno 500 milionů korun. Zbylých 450 milionů korun je alokováno na projekty v prioritní ose 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny.

Dobrý den. Jakým způsobem funguje příjem žádostí?

    …žádost je nutné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba také doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)